LIDL. Заслужава си!

Декларация за защита на личните данни на нашите страници в социалните медии

С тази декларация Ви информираме за използването на Вашите лични данни, съгласно чл. 13 от Регламента относно защитата на данните (ОЗРД).

Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от ОРЗД:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1, имейл: hotline@lidl.bg
Ние поддържаме страници в следните социални медии:


Паралелно с обработването на лични данни от наша страна, данните Ви биват обработвани и от  и оператора на платформата на съответната социална медия, който действа като самостоятелен администратор на лични данни и върху който имаме ограничена възможност за влияние. В местата, където можем да влияем и да задаваме параметри за обработването на лични данни, ние работим в рамките на възможностите предоставени от оператора на платформата на социалната медия, съобразно със законовите изисквания за обработване на лични данни. На много места обаче не можем да повлияем върху обработването на лични данни от оператора на платформата за социални медии и не знаем точно кои данни се обработват.

Обработвани от нас лични данни
Данните, които сте въвели в нашите страници в социалните медии, като например: Коментари, видео, снимки, харесвания, публични съобщения и др. се публикуват от платформата на социалната медия и никога не се използват или обработват от нас за никаква друга цел. Ние си запазваме правото да изтрием съдържанието, ако е необходимо. Ако е необходимо, Споделяме вашето съдържание на нашия сайт, ако това е функция на платформата за социални медии и комуникира с вас чрез платформата. Правното основание е член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Обработването на личните данни се осъществява в интерес на нашите връзки с обществеността и комуникацията.

Ако възразявате на конкретно обработване на данни, в случаите, в които можем да упражним влияние, молим да се свържете на посочените данни за контакт. Ние ще направим проверка по Вашето възражение.

Ако ни подадете заявка в платформата на социалната медия, в зависимост от необходимия отговор можем да Ви насочим към други сигурни комуникационни канали, които гарантират поверителност. Винаги имате възможност да ни изпратите поверителни запитвания на нашия адрес, посочен в графа „Администратор на лични данни“ или по данните за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни.

Както вече споменахме, обръщаме внимание на местата, където доставчикът на платформата за социални медии ни дава възможност да направим нашите страници възможно най-съобразени с неприкосновеността на личния живот. Поради това не използваме демографски, основаващи се на интереси, базирани на поведение или базирани на местоположения дефиниции на целеви групи за реклами, които доставчикът на социалната медийна платформа може да ни предостави. Като цяло, ние не използваме платформата на социалната медия за рекламни цели.  Относно статистическите данни, които доставчикът на платформата за социални медии ни предоставя, ние можем само условно да оказваме влияние и не можем да ги изключваме. Уверяваме, обаче, че ни се предоставят допълнителни незадължителни статистически данни.

Обработване на лични данни от оператора на платформата за социални медии.

Операторът на платформата за социални медии използва методи за проследяване в мрежата (Webtracking). Уеб проследяването може да бъде направено независимо дали сте влезли или сте регистрирани в социалната медийна платформа. За съжаление, както вече посочихме, не можем да повлияем на методите за уеб проследяване на платформата за социални медии. Например ние не можем да изключим тази опция.
Имайте предвид следното: Не може да се изключи, че доставчикът на платформата за социални медии използва вашия профил и поведенчески данни, например, за да оцени вашите навици, лични отношения, предпочитания и т.н. Нямаме влияние върху обработването на данните Ви от доставчика на платформата за социални медии.

За повече информация относно обработването на данни от доставчика на платформата за социални медии и други възможности за възражение, вижте декларацията за поверителност на доставчика:

Правата Ви като ползвател
Като ползвател на социалните медии, при обработване на личните Ви данни, ОРЗД Ви гарантира следните права:

1.) Право на достъп (чл. 15 от ОРЗД):
Имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до Вас; Ако случаят е такъв, имате право на информация за тези лични данни, съгласно чл. 15 от ОРЗД.

2.) Право на коригиране и на изтриване (чл. 16 и чл. 17 от ОРЗД):
Имате право да поискате незабавно поправяне на неверни лични данни, отнасящи се до Вас, и ако е необходимо, попълване на непълни лични данни.
Освен това имате право да поискате личните данни, свързани с Вас, да бъдат изтрити незабавно, при условие че е изпълнено едно от условията, изброени в чл. 17 от ОРЗД, например, когато данните вече не са необходими за преследваните цели.

3.) Право на ограничаване на обработването (чл. 18 от ОРЗД):
Имате право да поискате ограничението на обработването, ако е изпълнено едно от условията, изброени в чл. 18 от ОРЗД, например, ако се противопоставите на обработването, за времетраенето, което администраторът на лични данни извършва проверка за основателността на обработването.

4.) Право на преносимост на данните (чл. 20 от ОРЗД):
В някои случаи, които са описани подробно в чл. 20 от ОРЗД, имате право да получите Вашите лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате предаването на тези данни на трета страна.

5.) Право на възражение (чл. 21 от ОРЗД):
Когато обработването на личните данни се основава на член 6, ал. 1, буква е). (обработване на данни във връзка със защита на легитимните интереси), имате право да възразите против обработването по всяко време по причини, които възникват от конкретната ситуация. След това няма да обработваме личните данни, освен ако очевидно няма основателни причини за последващо обработване, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните или обработването е с цел да се изпълнят, преследват или защитават правни претенции.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или друг надзорен орган
Съгласно чл. 77 от ОРЗД имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че обработването на Вашите данни нарушава правилата за защита на данните. Имате право на жалба и до друг надзорен орган на съответна страна членка на ЕС, в случай, че мястото Ви на пребиваване, на работа или на предполагаемото нарушение е в тази страна членка.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ул. „3-ти март“ № 1, 2129 с. Равно поле, personaldata.protection@lidl.bg