Възможност за любима работа

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ ЗА АПЛИКАНТИ (РЕГРУТАЦИЈА)

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ ЗА АПЛИКАНТИ
(РЕГРУТАЦИЈА)


Политиката за привататност во процесот на регрутација опишува како ЛИДЛ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје („ЛИДЛ“) ги процесира личните податоци при апликацијата за отворените позиции. Исто така, ги опишува правата за заштита на личните податоци, вклучувајќи го и правото на приговор во однос на процесот на обработка од страна на ЛИДЛ.

Оваа Политиката за приватност во процесот на регрутација е надополнување на постоечката Политика за приватност, каде се дадени конретни информации за тоа како ги обработуваме личните податоци и во другите домени надвор од процесот на регрутација.

1. КОНТРОЛОР НА ПОДАТОЦИ И КОНТАКТ ДЕТАЛИ

Компанијата ЛИДЛ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, Бул. Киро Глигоров бр. 2, кат 2, Скопје, Република северна Македонија со ЕДБС 7485620 е одговорна за обработка на личните податоци.

2. СОБИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Во процесот на регрутација ги прибираме и зачувуваме следните категории на лични податоци:

 • Вашето име, адреса и контакт детали, вклучувајќи имејл адреса и телефонски број;
 • Детали за вашите квалификации, вештини, искуство и работна историја;
 • Информации за вашето тековно или посакувано ниво на надоместок и
 • Други релевантни информации поврзани со конкретната отворена работна позиција.

Личните податоци се прибираат директно од вас или преку наши екстерни партнери, пр. огласувачи. Исто така, добиваме информации и од професионални социјални мрежи како што е LinkedIn или од други јавно достапни извори (само релевантни информации за вашиот професионален живот) за целите на активно пристапување за отворени работни позиции или со цел потврдување на точноста на податоците презентирани од ваша страна во процесот на апликација.

3. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Вашите лични податоци можат да бидат употребени за следните цели:

 • Да се евалуира вашата апликација за отворената работна позиција и да се стапи во контакт со вас во процесот на регрутација;
 • Да ве контактираме во случај на други кариерни можности во ЛИДЛ;
 • Да ве контактираме доколку имате испратено апликација за изразување интерес за вработување без активен оглас;
 • Врз основа на вашата согласност да можеме да ви испратиме персонализирани информации за отворени огласи за вработување.

4. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА

Личните податоци во процесот на регрутација ќе се користат за евалуација на вашата апликација и во случај на воспоставување на работен однос. Обезбедувањето на вашите лични податоци како дел од процесот на аплицирање е на доброволна основа. Сепак, потребни ни се вашите лични податоци со цел да се обработи вашата апликација, како и можното последователно вработување.

Кога се најавувате на кариерните страници да примате информации за отворени работни позиции кај нас, вие давате согласност, што претставува правна основа за обработка на вашите податоци.

Врз основа на тоа, ние може да обработуваме ваши податоци во случај на правни постпки против нас, а поврзани со процесот на аплицирање. Правната основа за ова е дефинирана во Член 10 (1) параграф 2 и 6 од Законот за заштита на лични податоци („ЗЗЛП“)

5. СПОДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Во дадени ситуации може да вршиме трансфер на вашите лични податоци кон врзани компании доколку тоа е дозволиво и во рамките на правните основи наведени погоре. Доколку не сакате понатаму да бидете земени предвид при идни отворени работни места, можете да побарате да биде избришан вашиот профил, видете “Зачувување на податоци”.

Потоа, вашите податоци може да бидат интерно споделени за цели на процесот на регрутација. Ова ги вклучува членовите на тимот за човечки ресурси, тимот за регрутација, одговорните регрутери за процесот, менаџерите на соодветната бизнис област каде има отворено работно место и вработените во ИТ одделот, кои имаат пристап до податоците со цел да ја извршуваат својата работа.

Личните податоци се обработуваат во согласност со договорите, особено за провајдерите на системите за управување со апликации и процедури за селекција. Не споделуваме податоци со трети страни кои не се поврзани со процесот на управување со апикацииите или други ситуации опишани во делот „Цел на обработка на личните податоци“.

6. ПРАВА ВО ОДНОС НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ СОГЛАСНО ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА И НИВНО ОСТВАРУВАЊЕ

6.1 Право на пристап

Можете да побарате информации за вашите лични податоци (општо познато како барање за пристап во податоци). За да ги добиете тие информации можете да не контактирате согласно контакт деталите наведени погоре во делот за Контролорот.

6.2 Право на корекција или бришење

Доколку сакате да ги ажурирате податоците кои сте ни ги испратиле, можете да ни испратите имејл на jobs@lidl.mk или да ги модифицирате самостојно вашите податоци доколку имате ваш профил. Во секој случај, можете да побарате од нас да бидат избришани вашите лични податоци.

6.3 Право на ограничување на обработката

Во одредени ситуации имате право на ограничувањето на обработката на вашите лични податоци, на пр. кога сакате да ја проверите точноста на вашите лични податоци.

6.4 Право на пренос на податоци

Во одредени ситуации имате право да ги побарате личните податоци кои сте ни ги доставиле во структуриран, практичен и формат читлив во електронска форма.

6.5 Право на приговор

Доколку ги обработиме вашите податоци со цел легална заштита, имате право на приговор за таквата обработка од причини кои произлегуваат во конкретната ситуација.

Доколку сакате да остварите некое од наведените права или имате некои прашања, ве молиме да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци Валентина Манчевска Стојановска, valentina.stojanovska@lidl.mk.

Дополнително, во врска со обработката на вашите лични податоци имате право да поднесете жалба до Дирекцијата за заштита на личните податоци.

7. ЧУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Ги чуваме вашите податоци во период од 1 (една) година од датата на прием. Ги чуваме вашите лични податоци во тој период во случај да се отвори релевантна работна позиција за која што би биле соодветен кандидат. Доколку сакате да се избрише вашиот профил или да ја повлечете апликацијата можете да ни испратите имејл на jobs@lidl.mk.

Во случај вашата апликација да биде успешна, можеме да ги зачуваме вашите лични податоци за последователни можности за вработување во согласност со применливите законски регулативи.

8. ПОВЛЕКУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Доколку сте дале согласност за обработка на вашите лични податоци, истата можете да ја повлечете во секое време. Ние ќе постапиме согласно вашето барање.

 

PRIVACY POLICY FOR APPLICANTS
(RECRUIT
MENT)


This Recruitment Privacy Policy explains how LIDL SEVERNA MAKEDONIJA DOOEL Skopje ("LIDL") processes your personal data when you apply for a position advertised by us. It also describes your data protection rights, including the right to object to some of LIDL’s processing operations.

This Recruitment Privacy Policy supplements our existing Privacy Policy, which gives you specific information on how we process personal data obtained from you related to non-application-specific topics.

1. DATA CONTROLLER AND CONTACT DETAILS

Responsible for the processing of personal data is the company stated in the job application, i.e. LIDL SEVERNA MAKEDONIJA DOOEL Skopje, blvd. Kiro Gligorov no.2-3rd floor, Skopje, Republic of North Macedonia, corporate ID no. 7485620.

2. COLLECTION OF PERSONAL DATA

Within the recruitment process, we collect and store the following categories of personal data about you:

 • Your name, address and contact details, including email address and telephone number;
 • Details of your qualifications, skills, experience and employment history;
 • Information about your current and desired levels of remuneration; and
 • Other relevant information related to a specific job opening.

We collect personal data directly from you or from our external partners, e.g. job boards. We can also obtain information from professional social networks, such as LinkedIn and from other publicly accessible sources (only information relevant to your professional life) for the purposes of actively approaching you with job offers or for the purpose of confirming the accuracy of the information presented by you within the course of the application.

3. PURPOSE OF PROCESSING OF PERSONAL DATA

Your personal data may be used for following purposes:

 • To assess your application for the job offered and to communicate with you within the recruitment process;
 • To contact you in case of an alternative career opportunity at LIDL;
 • To contact you following your unsolicited application; and
 • Based on your consent to send you personalized information on current open job postings.

4. LEGAL BASIS FOR PROCESSING

Personal data within the recruitment process will be used for the assessment of your application and, if an employment relationship is established, also for the execution of the employment relationship. Providing your personal data as part of the application process is voluntary. However, the provision of personal data is necessary for the processing of your application or the conclusion of an employment contract with us.

When you subscribe for our job boards to receive information on current open job postings the relevant legal basis is your consent.

Furthermore, we may process personal data about you where this is necessary to defend ourselves against legal claims arising from the application process that are brought against us. The legal basis for this is Article 10 (1) paragraph 2 and 6 of the Macedonian Personal Data Processing Act ("PDPA").

5. DATA SHARING

We may transfer your personal data to companies affiliated with us provided this is permissible within the scope of the purposes and legal bases outlined above. If you do not wish to be further considered for relevant job offerings, you can request the deletion of your candidate profile, see section “Data retention”.

Furthermore, your information may be shared internally for the purposes of the recruitment exercise. This includes members of the HR and recruitment team, interviewers involved in the recruitment process, managers in the business area with a vacancy and IT staff if access to the data is necessary for the performance of their roles.

Personal data may be processed on our behalf on the basis of contracts, especially by providers of systems for applicant management and selection procedures. We do not share data with third parties that have no reference to our application management and application procedures or other use cases we describe in section "Purpose of processing personal data".

6. LEGAL RIGHTS IN RELATION TO PERSONAL DATA AND HOW TO EXERCISE THEM

6.1 Right of access

You can request information about your personal data (commonly known as data subject access request). You can exercise this right by contacting us under the above mentioned contact details of the controller.

6.2 Right to rectification and erasure

If you wish to update the personal data provided to us, you can send us an email to jobs@lidl.mk or you modify the data yourself in the relevant application within your candidate profile. Under certain conditions, you can ask us to erase your personal data.

6.3 Right to restriction of processing

Under certain conditions you have the right to restrict the processing of your personal data, e.g. when you want us to verify the accuracy of your personal data.

6.4 Right to data portability

Under certain conditions you have the right to receive the personal data concerning you which you provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format.

6.5 Right to object

If we process your data to protect legitimate interests, you may object to such processing for reasons arising from your particular situation.

If you would like to exercise any of these rights or have any questions, please contact our data protection officer Valentina Manchevska Stojanovska, valentina.stojanovska@lidl.mk.

Furthermore, you have the right to lodge a complaint with the Agency for personal data protection concerning the processing of your personal data.

7. DATA RETENTION

We retain your data for a period of 1 (one) year from the date of collection of the data. We retain your personal data in that period in case there is a relevant job offering for which you will be a fitting candidate. You can request the deletion of your candidate profile or the withdrawal of your application by contacting us at jobs@lidl.mk.

In case your application is successful we may store your personal data within the subsequent employment in compliance with the applicable legal regulations.

8. WITHDRAWAL OF YOUR CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

If you have given your consent to the processing of your data, you can withdraw your consent at any time. Such a withdrawal influences the permissibility of processing your personal data after you have given it to us.