Възможност за любима работа

Защита на данните за кандидатури с участието на Lidl Stiftung & Co.KG

Офис служители разговарят относно документи

Допълнителна информация за защита на данните за кандидатури за обявени позиции с участието на Lidl Stiftung & Co.KG

Цел на обработката на данни / правно основание:

Данните от Вашата кандидатура ще бъдат обработени от нас с цел осъществяване на процеса на кандидатстване на основание член 6, параграф 1, буква б, и чл. 88 от GDPR във връзка с раздел 26, параграф 1 от Закона за защита на личните данни на Федерална република Германия (относно обаботването на данните от Lidl Stiftung & Co.KG).

Процесът на кандидатстване в „Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД се осъществява с подкрепата на Lidl Stiftung & Co. KG. Това се прави за установяване на трудовото правоотношение в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от GDPR, тъй като не могат да бъдат избрани подходящи кандидати без собствена експертиза на Lidl Stiftung & Co. KG и това е необходимо, за да може да се сформира съответният фирмен отдел по най-добрия възможен начин.

Lidl Stiftung & Co. KG и „Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД съвместно са определили реда, в който Вашите данни ще бъдат обработвани в отделните стапки на процеса по кандидатстване. Следователно те носят съвместна отговорност за защитата на Вашите лични данни в рамките на стъпките на процеса, описани по-долу (чл. 26 GDPR).

Като част от съвместното администриране на лични данни, горепосочените компании са се договорили какви задължения да изпълняват, съгласно GDPR. Това се отнася по-специално за изпълнението на правата на субектите на данни и задълженията за информация съгласно членове 13 и 14 от ОРЗД.

 

Разпределяне на ролите между администраторите на лични данни относно обработката на лични данни и произтичащите от нея задължения

 

Изпълнение на задълженията чрез

Задължение за предоставяне на информация съгласно чл.13, 14 от GDPR

 

„Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД

Събиране

 

„Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД

Запаметяване

 

„Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД

Предаване

 

„Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД

Използване

 

Двете дружества

Модификация

 

„Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД

Блокиране

 

„Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД

Изтриване

 

„Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД

Задължение за предоставяне на информация в съответствие с чл.15 GDPR

 

Двете дружества

 

 

Дори когато има съвместно администриране на лични данни, двете компании изпълняват своите законови задължения в съответствие с техните отговорности за съответните стъпки от процеса както следва:

 

  • В рамките на съвместното администриране на лични данни всяка компания носи отговорност съгласно таблицата по-горе.
  • предоставя безплатно информацията, изисквана съгласно членове 13 и 14 от GDPR, в точна, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма на ясен и прост език. Тук всяка страна предоставя на другата страна цялата необходима информация от своята област на дейност.
  • Страните незабавно ще се информират взаимно за правните позиции, изтъкнати от субектите на данни. Те си предоставят взаимно цялата информация, необходима за отговаряне на исканията за информация.
  • Правата за защита на данните могат да бъдат предявени и на двете компании; субектите на данни обикновено получават информацията от компанията, при кято са били заявени правата.

 

Администратори на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от GDPR:

Lidl Stiftung & Co. KG

Щифтсбергщрасе № 1

74167 Некарзулм, Германия

„Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД
ул. „3-ти март“ № 1
2129 с. Равно поле

              

Данни за контакт с длъжностните лица по защита на данните:

Lidl Stiftung & Co. KG
Длъжностно лице по защита на данните

Щифтсбергщрасе №  1

74167 Некарзулм

datenschutz@lidl.com

Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД

personaldata.protection@lidl.bg