Възможност за любима работа

Обработка на лични данни

Обработка на лични данни при кандидатстване през обява

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):

Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1, имейл: jobs@lidl.bg

Кандидатстването по обяви за работа от Лидл България се извършва посредством онлайн система, която се администрира от Lidl Stiftung & Co. KG – Централата на Лидл в Германия. При обработване на данните от регистрацията, администратор на лични данни е същото дружество. Повече информация може да научите в хода на регистрация в системата в Политиката за защита на личните данни.

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
За целите на подбора на персонал, ние обработваме вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви. Това са данни за Вашето име, данни за контакт, образование,  професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка.

Основание за обработване на тези лични данни е предприемането на стъпки, по Ваше искане, преди сключване на договор, съгласно чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от GDPR.

Ние може да извършим проверка за Вашата личност и поведение в социални медии, проверка в търговския регистър за участие в търговски дружества, както и проверка за истинността на Вашата диплома. Основание за обработването на тези данни е легитимният ни интерес да проучим Вашата личност, съгласно чл. 6, ал. 1 буква е) от GDPR.

Ние можем да извършим проверка при предходните Ви работодатели за Вашето представяне при изпълнение на трудовите Ви отношения. Основание за обработване на получените от проверката данни е даденото от Вас съгласие по чл. 6, ал. 1 буква а) от GDPR. Вашата кандидатура ще бъде приета, разбира се, и без да е предоставено съгласие за проверка при предходни работодатели, но това може да повлияе при взимането на решение за наемане на нов служител.

3. Получатели/категории получатели на данните

Във връзка с указаните цели, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на дружества от Лидл групата в Германия или в други страни членки на ЕС или Европейското икономическо пространство както и на партньори на Лидл, участващи в процеса по подбор на персонал. Проверка на Вашето поведение в социални медии, търговски регистър, диплома и представяне при бивши работодатели ще бъде извършено от “СиТийм” ООД, ЕИК 203461990, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 99, ет. 4.

4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

В случай на отказ на кандидатурата Ви, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 6 месeца. В този период е възможно да Ви потърсим за други сходни свободни позиции. В случай че сте кандидатствали чрез наши партньори е възможно данните Ви да бъдат анонимизирани и обработвани и впоследствие за целите на статистиката. При това положение не може да бъде направена връзка с Вашата личност.

5. Вашите права, като субект на данни

Съгласно GDPR иматe право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните Ви данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни (чл. 20), като да изискате личните Ви данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посочено от Вас лице или организация.

При въпроси относно обработката на Вашите лични данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

6. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД ул. „3-ти март“ № 1, 2129 с. Равно поле
personaldata.protection@lidl.bg