Възможност за любима работа

Регионален мениджър продажби (м/ж)

Регионален мениджър продажби разговаря по мобилен телефон

Хората, които допринасят за успеха на нашите магазини

Важна роля в отлично представяне на нашите магазини имат регионалните мениджъри продажби.

Те са отговорни за оптимизирането на процесите и концепциите в магазините в различните региони. Това са хората, които са в постоянен контакт с мениджърите филиали и техните екипи. Съветват ги и ги подкрепят в оперативния бизнес, дават им насоки, споделят добри практики и следят за спазването на вътрешните правила и финансовите показатели.

Нашите регионални мениджъри продажби:

  • Отговарят за набирането, ръководенето и развитието на персонала в поверения регион;
  • Прилагат и контролират спазването на фирмените концепции;
  • Анализират и управляват финансовите показатели в техния регион (брак, инвентаризационни загуби, продуктивност, персонални разходи);
  • Прилагат подходящи мерки за постигане на поставените цели.