Възможност за любима работа

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

АКТУАЛИЗАЦИЯ: 01.02.2024 Г.

1 Общи положения

1.1 Следните условия за ползване („Условия за ползване“) важат за ползването на портала за набиране на персонал на Лидл („Платформа“) между кандидата („Потребител“) и Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm („Лидл“).

1.2 Потребителят може да разгледа актуалните Условия за ползване по всяко време на уеб сайта, да ги запише и разпечата. Лидл не запазва този договорен текст след прекратяването на договора.

1.3 Тези Условия за ползване са единствената договорна основа, за да се регистрирате като Потребител в Платформата и да можете да я използвате. Евентуални насрещни общи правила и условия на Потребителя са изключени, дори в случаите, в които Лидл не отхвърля изрично такива.

2 Регистрация/Влизане в сила на договора

2.1 За използването на Платформата е необходима успешна регистрация. Потребителят подава обвързващото си предложение през Платформата, като въведе необходимата информация и щракне върху съответния бутон за създаване на потребителски профил или върху бутона за изпращане на първа кандидатура без съществуващ потребителски профил (и в двата случая „Предложение за регистрация“). До щракването върху бутон за създаване на потребителски профил или върху бутон за изпращане на първа кандидатура без съществуващ потребителски профил Потребителят може да прекъсне регистрацията по всяко време или да промени въведената информация в различните полета, като я изтрие, допълни или редактира, или като затвори браузъра.

2.2 Договорът относно регистрацията („Договор“) между Лидл и Потребителя според клаузите на настоящите Условия за ползване се сключва непосредствено след отправяне на Предложението за регистрация от страна на Потребителя и изпращане на потвърждение за получаването му („Потвърждение на достъп“) от страна на Лидл към имейл адреса, посочен от Потребителя в контекста на Предложението за регистрация. Потвърждението на достъп представлява същевременно приемането на Предложението за регистрация за Платформата от страна на Лидл.

2.3 За регистрацията са необходими следните данни на Потребителя: фамилия, име, имейл адрес, държава по произход. Потребителят е длъжен да борави внимателно с данните за достъп. По-специално, забранява се на Потребителя да споделя данните за достъп с трети лица и/или да дава възможност за достъп до Платформата на трети лица чрез заобикаляне на данните за достъп. При регистрацията Потребителят е длъжен да попълни цялата необходима информация честно и изчерпателно. Потребителят е отговорен за това да поддържа данните си за контакт в актуално състояние (особено имейл адреса), да се увери, че може да бъде намерен на посочения адрес, както и че имейл адресът не е прехвърлен на друго лице. В случай на промяна в предоставените данни, те незабавно трябва да бъдат редактирани и коригирани от Потребителя, респ. Лидл да бъде уведомен. В случай че Потребителят подаде непълна или невярна информация и не прекрати или изясни нарушаващите договора действия в рамките на разумен срок, дори след изрично отправена покана, Лидл има правото да блокира потребителския акаунт и достъпа да Платформата временно или завинаги.

2.4 За един Потребител е разрешено създаването само на един Потребителски акаунт. Потребителският акаунт не може да бъде прехвърлен на друго лице.

3 Съдържание на услуги

3.1 Платформата е основна точка за контакт за Потребители, които имат интерес да започнат работа в някое от представителствата на Лидл по света и които в тази връзка искат винаги да разполагат с най-новата информация.

3.2 В зависимост от избраната държава Платформата предлага на Потребителя множество полезни възможности („Услуги“), които биват показвани и разяснявани на Потребителя в Платформата. Същите обхващат следните или подобни Услуги:

  • Кандидатстване за свободни позиции на национално и международно ниво
  • Съхранение на документи за кандидатстване в облачно пространство
  • Поглед върху статуса на активни кандидатури
  • Преглед и управление на срещи (напр. преглед на предстоящи интервюта, Assessment Center)
  • Абониране за получаване на известия за нови свободни позиции
  • Възможности за разглеждане на предложения за работа, както в страната, така и в чужбина, в съответствие със зададените от потребителя настройки за видимост
  • Глобална База данни с потенциални кандидати (Talent Pool) и с това възможности за участие в активности, част от управлението на отношенията с таланти (напр. информационни бюлетини или покани за събития)

3.3 Потребителят може да получи достъп дo отделни Услуги, като напр. База данни с потенциални кандидати (Talent Pool), едва след предварително дадено отделно съгласие от негова страна на Лидл. В такъв случай Платформата ще уведоми ясно Потребителя за необходимостта от съгласието му. Потребителят може да оттегли съгласието си по всяко време в настройките за видимост на потребителския си профил.

3.4 За кандидатурата за свободни позиции на Платформата евентуално може да се изисква допълнителното предоставяне на документи за кандидатстване. Потребителят ще бъде информиран на Платформата относно необходимите документи за кандидатстване за свободна позиция.

4 Разходи

4.1 Използването на Платформата заедно с Услугите е безплатно за Потребителя.

4.2 Потребителят носи отговорност само за необходимите за използването на Платформата устройство и достъп до интернет. Евентуални възникнали разходи за тях се покриват от Потребителя.

5 Задължения на Потребителя

5.1 Потребителят се задължава пред Лидл да не качва съдържания на Платформата, които по своя предмет, форма, дизайн или по какъвто и да било друг начин, нарушават действащото право или добрите практики. Потребителят се задължава в особена степен при качване на съдържания на Платформата да не нарушава права на трети лица (например запазени права за име, марка, авторско право, данни).

5.2 Потребителят трябва да се въздържа от всякакви действия, които могат да повлияят на функционирането на Платформата или на стоящата зад нея техническа инфраструктура.

5.3 В случай че при използването на Платформата или нейните функции възникнат прекъсвания, Потребителят незабавно следва да уведоми Лидл за това прекъсване.

5.4 Потребителят се задължава да въведе всички необходими данни на кандидата честно и в пълнота. Ако необходимите документи за кандидатстване не бъдат предоставени или бъдат предоставени в непълен вид, Потребителят не може да кандидатства за обявената свободна позиция или ще бъде отстранен от процеса на кандидатстване. Други претенции и права на Лидл остават запазени.

5.5 С кандидатурата си Потребителят потвърждава, че всички данни и свидетелства в документите за кандидатстване са верни и актуални.

6 Интелектуална собственост, запазени права

Лидл е и остава собственик на всички авторски и запазени права във връзка с оперирането и използването на Платформата.

7 Допълване и промени на Условията за ползване

В случай че това е необходимо поради основателна причина, която не е била предвидена за края на договора, и допълването или промяната на Условията за ползване не поставят Потребителя в неразумно неизгодно положение, особено защото съотношението от услуга и насрещна услуга не е изменено основно в ущърб на Потребителя, Лидл има право да промени изцяло или частично тези Условия за ползване с влизане в сила в бъдеще. Към това спадат регулаторни или правни основания, основания, породени от сигурността, по-нататъшно развитие, оптимизация и добавяне на Услуги, техническо адаптиране и осигуряването функционалността на Платформата.

8 Отговорност

8.1 Лидл винаги се старае да осигури непрекъсната достъпност на Платформата и Услугите й, както и безпроблемно функциониране на трансфера на данни. Поради природата на интернет обаче Лидл не може да гарантира за това. Също така достъпът до Платформата и потребителския профил могат понякога да бъдат прекъснати или ограничени, за да се извършат ремонтни дейности, поддръжки или въвеждане на нови функции и Услуги.

8.2 Освен това Лидл не носи отговорност за непрекъснатото функциониране на Платформата, доколкото причините за евентуални прекъсвания не зависят от Лидл.

8.3 Лидл носи отговорност, в случай че щетата е възникнала поради нарочно или небрежно нарушаване на задълженията от страна на Лидл или някой законен представител, или подизпълнител на Лидл.

Освен това Лидл носи отговорност за  леко нарушаване поради небрежност на съществени договорни задължения. Съществени са такива договорни задължения, чието нарушаване застрашава постигането целите на договора или чието изпълнение на първо място изобщо прави възможно осъществяването на договора и на чието спазване Потребителят обикновено се осланя. В този случай Лидл обаче носи отговорност само за предвидимата към момента на края на договора типична договорна щета. Лидл не носи отговорност за леко нарушение поради небрежност на различни от споменатото в предходните изречения задължение.

Настоящите ограничения на отговорността не важат при виновно нараняване на живот, тяло или здраве, за поети гаранции, за претенции въз основа на Закона за гаранция за продукта (Produkthaftungsgesetz) и при злонамерено премълчани дефекти.

8.4 В случаите, в които отговорността на Лидл е изключена или ограничена, това важи и за личната отговорност на служители, представители и подизпълнители.

9 Срок и прекратяване

9.1 Договорът се сключва за неограничен период от време. Срокът на договора започва със сключването му.

9.2 Както Лидл, така и Потребителят имат право да прекратят по всяко време договора с незабавен ефект, без да е необходимо да посочват причини за това.

9.3 Прекратяването на договора от страна на Потребителя може да произлезе от това Потребителят да избере бутона „Изтриване на профил“ в опциите на своя потребителски профил и впоследствие да потвърди избора си. Освен това Потребителят има право да уведоми Лидл в писмен вид или по имейл за прекратяването на договора.

9.4 С прекратяването на договора изтриваме съхраняваните от нас лични данни на Потребителя в рамките на 24 часа, считано от получаването на прекратяването или записваме данните в анонимна форма, в случай че обработката не е в разрез със законите и е необходима за друга цел.

9.5 В случай на прекратяване на договора потребителят няма повече достъп до потребителския си профил, респ. до Платформата и свързаните съдържания.

10 Приложимо право и други разпоредби

За договора между Потребителя и Лидл, със съдържанието на настоящите Условия за ползване, важи немското право с изключение на Конвенция за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН (CISG). Доколкото Потребителят е ползвател и няма постоянно местоживеене във Федерална Република Германия, договорните отношения подлежат на регулация изключително и само от законите на Федерална Република Германия с изключение на CISG, в случай че разпоредби със задължителен характер на държавата, в ко-ято потребителят има постоянното местожителство, не предвиждат друго.

10.1 Езикът на договора е български.

10.2 Ако единични разпоредби от Условията за ползване са или станат недействителни, то това не засяга ефективността на останалите разпоредби от Условията за ползване.

10.3 Европейската комисия предоставя онлайн платформа за извънсъдебно решаване на спорове, която може да бъде намерена на http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Нашият имейл адрес е talent_sourcing@lidl.com. Лидл няма задължение, нито ще участва в евентуален процес за разрешаване на спор пред потребителски арбитражен съвет.