LIDL. Заслужава си!

Обработка на лични данни при кандидатстване през обява

Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви, включващи данни за контакт, образование,  професионално минало и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента).

Предоставянето на личните данни е доброволно, като е необходимо условие за участие в подбора на персонал.

Личните Ви данни ще бъдат обработвани от „Лидл България ЕООД енд КО“ КД. Във връзка с указаните цели, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на дружества от Лидл групата в Германия или в други страни членки на ЕС или Европейското икономическо пространство както и на партньори на Лидл, участващи в процеса по подбор на персонал.

В случай на отказ на кандидатурата Ви, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 3 месeца. В този период е възможно да Ви потърсим за други сходни свободни позиции.

Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация.

При въпроси относно обработката на Вашите лични данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента:
„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1, имейл: jobs@lidl.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
„Лидл България ЕООД енд КО“ КД
ул. „3-ти март“ № 1
2129 с. Равно поле
personaldata.protection@lidl.bg