Възможност за любима работа

Информация, свързана със защитата на личните данни

 

1.               Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR ):

 

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt (Лидл)

 

2.               Информация за събираните лични данни и целите за тяхното обработване

 

За целите на участието в конкурса, Лидл обработва Вашите имена, имейл, телефонен номер и отговорите, които предоставите на двата въпроса, по които Ви изискваме мотивационно писмо. Основание за обработването на данните е наличието на договорно отношение между кандидата и Лидл, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в конкурса. Данните на спечелилите конкурса ще бъдат публикувани на сайтовете https://jobs.lidl.bg/ и https://womeninbusiness.bg

 

3.               Получатели/категории получатели на данните

Имената на спечелилите конкурса ще бъдат обработени и от организаторите на програмата -  Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски, които администрират тези данни съвместно с Лидл.

 

4.               Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Личните данни ще бъдат заличени от Лидл след започване на академията и заплащането на таксата.

 

5.        Вашите права, като субект на данни

Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

 

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

 

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

 

6.        Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

 

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, имейл: personaldata.protection@lidl.bg