Възможност за любима работа
Политика за защита на лични данни
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА  АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

  1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ПРАВА
  2. Вид лични данни и правно основание за обработването им.

За попълване на анкетата, се обработват следните Ваши данни - име, ученик на когото сте родител, впечатленията Ви от дуалното обучение, обективирани като отговори на посочените в анкетата въпроси.

Основание за обработване на данните е Вашето съгласие, което се обективира с участието Ви в анкетата.

Съгласието е правно основание за обработване на лични данни, в съответствие с чл. 6, ал. 1 буква а), от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR).

   3. Цели за обработване на личните данни

Личните данни, съдържащи се в информационния материал, ще се използват от Лидл за статистически цели и подобряване на дуалното обучение.

   4. Получатели на личните данни

Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

  5. Срок за обработване на личните данни

Личните данни ще бъдат обработвани за срок от 2 години. В този срок информацията предоставена от Вас в анкетата ще бъде въведена на електронен носител на информация в обобщен вид, което не позволява свързване на предоставените отговори с Вашата личност, с което информацията повече не представлява лични данни;

    6. Вашите права

Съгласно чл. 15 от GDPR, имате право на безплатен достъп до личните си данни, както и право на коригиране, съгласно чл. 16 от GDPR.

По всяко време можете да оттеглите даденото съгласие, на основание чл. 7, т. 3 от GDPR, и/или да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, съгласно чл. 17 от GDPR.

Съгласно чл. 18 от GDPR имате право на ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Имате право на преносимост на данните, съгласно чл. 20 от GDPR, като да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация.

При въпроси относно обработката на лични данни или в случай че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от GDPR:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1, имейл: hotline@lidl.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ул. „3-ти март“ № 1, 2129 с. Равно поле, имейл: personaldata.protection@lidl.bg, тел: 0879 93 06 11