Възможност за любима работа

Политика за защита на лични данни

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА  АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

  1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТВОИТЕ ПРАВА

Основание за обработване на данните е предоставеното от теб съгласие.

Съгласието за предоставяне на данните от анкетата се обективира чрез участието в нея. Съгласие за обработване на данните за целите на външна комуникационна кампания се обективира като отговориш положително на зададения в анкетата въпрос.

Съгласието е правно основание за обработване на лични данни, в съответствие с чл. 6, ал. 1 буква а), от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR).

Личните данни, съдържащи се в информационния материал, ще се използват от Лидл за:

  • статистически цели и подобряване на дуалното обучение (относно данните събрани съгласно т. 1.1.1 и т. 1.1.2);
  • корпоративни цели на територията на Република България (относно данните събрани съгласно т. 1.1.3), за външна комуникация в печатни и онлайн медии, както и в профилите на Лидл в социалните мрежи (LinkedIn, Facebook, Instagram);

Личните данни ще се обработват от Лидл и ще бъдат комуникирани от Лидл към обществеността по посочените в т.1.2. начини. Възможно е да бъдат предоставени на контрагенти на Лидл, като фотографи и/или рекламни агенции.

Личните данни ще бъдат обработвани за различни срокове, в зависимост от целите за тяхното обработване, както следва:

  • За участието в анкетата – в срок от 2 години. В този срок информацията предоставена от теб в анкетата ще бъде въведена на електронен носител на информация обобщен вид, който не позволява свързване на предоставените отговори с твоята личност, с доето информацията повече не представлява лични данни;
  • При предоставен положителен отговор за участие в последващата комуникационна кампания на Лидл за популяризиране на дуалното обучение и обработване на фотографско изображение – формулярът от анкетата ще бъде запазен, като предоставените отговори ще бъдат заличени, с изключение на отговора, с който е дадено съгласие за заснемане и участие в комуникационната кампания на Лидл.

В този случай данните ще бъдат съхранявани за срок от 2 години, докато трае кампанията по популяризиране на дуалното обучение на Лидл с цел доказване на даденото съгласие.

Съгласно чл. 15 от GDPR, имаш право на безплатен достъп до личните си данни, както и право на коригиране, съгласно чл. 16 от GDPR.

По всяко време можеш да оттеглиш даденото съгласие, на основание чл. 7, т. 3 от GDPR, и/или да поискаш личните ти данни да бъдат изтрити, съгласно чл. 17 от GDPR.

Съгласно чл. 18 от GDPR имаш право на ограничаване на обработването на личните ти данни.

Отделно имаш право на преносимост на данните, съгласно чл. 20 от GDPR, като да изискаш да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на теб, така и на посоченото от теб лице или организация.

При въпроси относно обработката на лични данни или в случай че желаеш да подадеш сигнал или оплакване, може да го направиш писмено на посочените по-долу данни за контакт или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение имаш право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от GDPR:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1, имейл: hotline@lidl.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ул. „3-ти март“ № 1, 2129 с. Равно поле, имейл: personaldata.protection@lidl.bg, тел: 0879 93 06 11